Supplemental_Files – Supplemental material for Investigation of medical effect of multiple ketamine infusions on patients with major depressive disorder

Supplemental material, Supplemental_Files for Investigation of medical effect of multiple ketamine infusions on patients with major depressive disorder by Wei Zheng, Yan-Ling Zhou, Wei-Jian Liu, Cheng-Yu Wang, Yan-Ni Zhan, Han-Qiu Li, Li-Jian Chen, Ming D Li and Yu-Ping Ning in Journal of Psychopharmacology