CH_2017_FB_HECTD1_supple_RV2-v2 – Supplemental material for CircHECTD1 mediates pulmonary fibroblast activation via HECTD1

Supplemental material, CH_2017_FB_HECTD1_supple_RV2-v2 for CircHECTD1 mediates pulmonary fibroblast activation via HECTD1 by Han Chu, Wei Wang, Wei Luo, Wei Zhang, Yusi Cheng, Jie Huang, Jing Wang, Xiaoniu Dai, Shencun Fang and Jie Chao in Therapeutic Advances in Chronic Disease