supplementary_materials_(4) - Correlation Between Uptake of 18F-FDG During PET/CT and Ki-67 Expression in Patients Newly Diagnosed With Multiple Myeloma Having Extramedullary Involvement

supplementary_materials_(4) for Correlation Between Uptake of 18F-FDG During PET/CT and Ki-67 Expression in Patients Newly Diagnosed With Multiple Myeloma Having Extramedullary Involvement by Qian Li, Jing Ma, Han Li, Wengui Xu, Zeng Cao, Su Liu, Lin Chen, Shuang Gao, Tinghui Yan, Dongying Li, Xue Wang, Yuanfang Yue, Zhigang Zhao, Xiaofang Wang, Hongliang Yang, Haifeng Zhao, Yong Yu, Yizhuo Zhang, Feiyue Fan and Yafei Wang in Technology in Cancer Research & Treatment