supplementary_information – Supplemental material for Translocator protein–mediated fast-onset antidepressant-like and memory-enhancing effects in chronically stressed mice

Supplemental material, supplementary_information for Translocator protein–mediated fast-onset antidepressant-like and memory-enhancing effects in chronically stressed mice by Chao Shang, Ru-Meng Yao, Ying Guo, Zhen-Chun Ding, Li-Jun Sun, Yu-Hua Ran, Rui Xue, Huai-Shan Wang, Jian-Min Zhang, You-Zhi Zhang, Li-Ming Zhang and Yun-Feng Li in Journal of Psychopharmacology