sj-pdf-3-pul-10.1177_2045894020928300.pdf (96.04 kB)
0/0

sj-pdf-3-pul-10.1177_2045894020928300 - Supplemental material for hsa-miR-106b-5p participates in the development of chronic thromboembolic pulmonary hypertension via targeting matrix metalloproteinase 2

Download (96.04 kB)
journal contribution
posted on 12.07.2020 by Ran Miao, Xingbei Dong, Juanni Gong, Ying Wang, Xiaojuan Guo, Yidan Li, Min Liu, Jun Wan, Jifeng Li, Suqiao Yang, Wang Wang, Tuguang Kuang, Jiuchang Zhong, Zhenguo Zhai, Yuanhua Yang

Supplemental material, sj-pdf-3-pul-10.1177_2045894020928300 for hsa-miR-106b-5p participates in the development of chronic thromboembolic pulmonary hypertension via targeting matrix metalloproteinase 2 by Ran Miao, Xingbei Dong, Juanni Gong, Ying Wang, Xiaojuan Guo, Yidan Li, Min Liu, Jun Wan, Jifeng Li, Suqiao Yang, Wang Wang, Tuguang Kuang, Jiuchang Zhong, Zhenguo Zhai and Yuanhua Yang in Pulmonary Circulation

History

Exports