Supplementary_figure_legends.pdf (335.9 kB)

Supplementary_figure_legends – Supplemental material for Microwave ablation versus resection for hepatocellular carcinoma within the Milan criteria: a propensity-score analysis

Download (335.9 kB)
journal contribution
posted on 13.09.2019, 00:06 by Wenwu Liu, Ruhai Zou, Chenwei Wang, Jiliang Qiu, Jingxian Shen, Yadi Liao, Zhiwen Yang, Yuanping Zhang, Yongjin Wang, Yichuan Yuan, Kai Li, Dinglan Zuo, Wei He, Yun Zheng, Binkui Li, Yunfei Yuan

Supplemental material, Supplementary_figure_legends for Microwave ablation versus resection for hepatocellular carcinoma within the Milan criteria: a propensity-score analysis by Wenwu Liu, Ruhai Zou, Chenwei Wang, Jiliang Qiu, Jingxian Shen, Yadi Liao, Zhiwen Yang, Yuanping Zhang, Yongjin Wang, Yichuan Yuan, Kai Li, Dinglan Zuo, Wei He, Yun Zheng, Binkui Li and Yunfei Yuan in Therapeutic Advances in Medical Oncology

Funding

national basic research program of china (973 program)

History

Exports