Supplementary_Table_1 – Supplemental material for Different clinical outcomes in Crohn’s disease patients with esophagogastroduodenal, jejunal, and proximal ileal disease involvement: is L4 truly a single phenotype?

Supplemental material, Supplementary_Table_1 for Different clinical outcomes in Crohn’s disease patients with esophagogastroduodenal, jejunal, and proximal ileal disease involvement: is L4 truly a single phenotype? by Ren Mao, Rui-Han Tang, Yun Qiu, Bai-Li Chen, Jing Guo, Sheng-Hong Zhang, Xue-Hua Li, Rui Feng, Yao He, Zi-Ping Li, Zhi-Rong Zeng, Rami Eliakim, Shomron Ben-Horin and Min-Hu Chen in Therapeutic Advances in Gastroenterology