Supplemental_Table_1.pdf (314.75 kB)

Supplemental Table 1 -Supplemental material for The network of Shanghai Stroke Service System (4S): A public health-care web-based database using automatic extraction of electronic medical records

Download (314.75 kB)
journal contribution
posted on 21.03.2018, 12:00 by Yi Dong, Kun Fang, Xin Wang, Shengdi Chen, Xueyuan Liu, Yuwu Zhao, Yangtai Guan, Dingfang Cai, Gang Li, Jianmin Liu, Jianren Liu, Jianhua Zhuang, Panshi Wang, Xin Chen, Haipeng Shen, David Z Wang, Ying Xian, Wuwei Feng, Bruce CV Campbell, Mark Parsons, Qiang Dong

Supplemental material, Supplemental Table 1 for The network of Shanghai Stroke Service System (4S): A public health-care web-based database using automatic extraction of electronic medical records by Yi Dong, Kun Fang, Xin Wang, Shengdi Chen, Xueyuan Liu, Yuwu Zhao, Yangtai Guan, Dingfang Cai, Gang Li, Jianmin Liu, Jianren Liu, Jianhua Zhuang, Panshi Wang, Xin Chen, Haipeng Shen, David Z Wang, Ying Xian, Wuwei Feng, Bruce CV Campbell, Mark Parsons and Qiang Dong in International Journal of Stroke

Funding

Shanghai Government 3-Years Project of Strengthen Public Health System Construction

History

Exports