Reviewer_2_v.2 – Supplemental material for Noninvasive ventilation failure in patients with hypoxemic respiratory failure: the role of sepsis and septic shock

Supplemental material, Reviewer_2_v.2 for Noninvasive ventilation failure in patients with hypoxemic respiratory failure: the role of sepsis and septic shock by Jun Duan, Lijuan Chen, Guopeng Liang, Weiwei Shu, Liucun Li, Ke Wang, Shengyu Wang, Xiaoyi Liu, Chunfeng He, Dehua He, Qimin Chen, Bilin Wei, Baixu Chen, Yuzhen Shu, Yao Tian, Liping Fan, Xiaoli Han, Rui Zhang, Xiangmei Yang, Yan Peng, Dong Wan, Xiaoying Chen, Lin Ye, Shijing Tian, Qiong Huang, Lei Jiang, Linfu Bai and Lintong Zhou in Therapeutic Advances in Respiratory Disease