INC280X2201_HCC_Manuscript_Supplementary_Table_S2 – Supplemental material for A phase II study of the efficacy and safety of the MET inhibitor capmatinib (INC280) in patients with advanced hepatocellular carcinoma

Supplemental material, INC280X2201_HCC_Manuscript_Supplementary_Table_S2 for A phase II study of the efficacy and safety of the MET inhibitor capmatinib (INC280) in patients with advanced hepatocellular carcinoma by Shukui Qin, Stephen Lam Chan, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Guohong Han, Su Pin Choo, Virote Sriuranpong, Hongming Pan, Thomas Yau, Yabing Guo, Minshan Chen, Zhenggang Ren, Jianming Xu, Chia-Jui Yen, Zhong-Zhe Lin, Luigi Manenti, Yi Gu, Yongjian Sun, Ralph Tiedt, Lu Hao, Wenjie Song and Tawesak Tanwandee in Therapeutic Advances in Medical Oncology