IMR890791 Supplemental Material - Supplemental material for Risk factors of postoperative low back pain for low-grade isthmic spondylolisthesis: a retrospective study

Supplemental material, IMR890791 Supplemental Material for Risk factors of postoperative low back pain for low-grade isthmic spondylolisthesis: a retrospective study by Fulin Guan, Hongna Yin, Lin Zhu, Zhizhuang Zhang, Qichang Gao, Tuo Shao, Weilong Tang, Guofa Guan, Ming Chen, Zhiyong Chi, Jiaao Gu and Zhange Yu in Journal of International Medical Research