DS_10.1177_0363546519854219 – Supplemental material for Chondrogenic Progenitor Cells Exhibit Superiority Over Mesenchymal Stem Cells and Chondrocytes in Platelet-Rich Plasma Scaffold-Based Cartilage Regeneration

Supplemental material, DS_10.1177_0363546519854219 for Chondrogenic Progenitor Cells Exhibit Superiority Over Mesenchymal Stem Cells and Chondrocytes in Platelet-Rich Plasma Scaffold-Based Cartilage Regeneration by Ketao Wang, Ji Li, Zhongli Li, Bin Wang, Yuanyuan Qin, Ning Zhang, Hao Zhang, Xiangzheng Su, Yuxing Wang and Heng Zhu in The American Journal of Sports Medicine