Supplemental Material, Figure_S1 - Seasonal variations in the lake-water oxygen isotope composition of four lakes in the East Asian summer monsoon region: Implications for the interpretation of paleo-isotope records

Supplemental Material, Figure_S1 for Seasonal variations in the lake-water oxygen isotope composition of four lakes in the East Asian summer monsoon region: Implications for the interpretation of paleo-isotope records by Zhiping Zhang, Jianbao Liu, Xiaokang Liu, Shengqian Chen, Ailing Yu, Xiaosen Zhang, Jie Chen, Zhongwei Shen, Jie Chen, Shanjia Zhang, Huan Xia and Fahu Chen in Progress in Physical Geography: Earth and Environment