Fig_S3_Rev – Supplemental material for FAM84B promotes prostate tumorigenesis through a network alteration

Supplemental material, Fig_S3_Rev for FAM84B promotes prostate tumorigenesis through a network alteration by Yanzhi Jiang, Xiaozeng Lin, Anil Kapoor, Lizhi He, Fengxiang Wei, Yan Gu, Wenjuan Mei, Kuncheng Zhao, Huixiang Yang and Damu Tang in Therapeutic Advances in Medical Oncology