Table_S1_xyz33056b5977b4d – Supplemental material for Genomic Organization and Comparative Phylogenic Analysis of NBS-LRR Resistance Gene Family in Solanum pimpinellifolium and Arabidopsis thaliana

Supplemental material, Table_S1_xyz33056b5977b4d for Genomic Organization and Comparative Phylogenic Analysis of NBS-LRR Resistance Gene Family in Solanum pimpinellifolium and Arabidopsis thaliana by Huawei Wei, Jia Liu, Qinwei Guo, Luzhao Pan, Songlin Chai, Yuan Cheng, Meiying Ruan, Qingjing Ye, Rongqing Wang, Zhuping Yao, Guozhi Zhou and Hongjian Wan in Evolutionary Bioinformatics