Table_S4 – Supplemental material for Transcriptome Analysis Reveals Novel Genes Associated with Cartilage Degeneration in Posttraumatic Osteoarthritis Progression

Supplemental material, Table_S4 for Transcriptome Analysis Reveals Novel Genes Associated with Cartilage Degeneration in Posttraumatic Osteoarthritis Progression by Chih-Chung Liu, Hoong-Chien Lee, Yi-Shian Peng, Ailun Heather Tseng, Jia-Lin Wu, Wei-Yuan Tsai, Chih-Shung Wong and Li-Jen Su in CARTILAGE