T-Supplementary_Material – Supplemental material for The plasma Epstein–Barr virus DNA level guides precision treatment for nasopharyngeal carcinoma in the intensity-modulated radiotherapy era: a large population-based cohort study from an endemic area

Supplemental material, T-Supplementary_Material for The plasma Epstein–Barr virus DNA level guides precision treatment for nasopharyngeal carcinoma in the intensity-modulated radiotherapy era: a large population-based cohort study from an endemic area by Hu Liang, Xing Lv, Lin Wang, Yi-Shan Wu, Rui Sun, Yan-Fang Ye, Liang-Ru Ke, Qin Yang, Ya-Hui Yu, Wen-Ze Qiu, Guo-Ying Liu, Xin-Jun Huang, Wang-Zhong Li, Shu-Hui Lv, Xiang Guo, Yan-Qun Xiang and Wei-Xiong Xia in Therapeutic Advances in Medical Oncology