Supplementary_part_4 – Supplemental material for Network Meta-Analysis of Chinese Herbal Injections Plus the FOLFOX Regimen for the Treatment of Colorectal Cancer in China

Supplemental material, Supplementary_part_4 for Network Meta-Analysis of Chinese Herbal Injections Plus the FOLFOX Regimen for the Treatment of Colorectal Cancer in China by Dan Zhang, Jiarui Wu, Xiaojiao Duan, Kaihuan Wang, Mengwei Ni, Shuyu Liu, Xiaomeng Zhang, Bing Zhang and Yi Zhao in Integrative Cancer Therapies