Supplementary_material – Supplemental material for Do all patients with advanced N-stage nasopharyngeal carcinoma benefit from the addition of induction chemotherapy to concurrent chemoradiotherapy?

Supplemental material, Supplementary_material for Do all patients with advanced N-stage nasopharyngeal carcinoma benefit from the addition of induction chemotherapy to concurrent chemoradiotherapy? by Ji-Jin Yao, Ya-Nan Jin, Zhi-Gang Liu, Qiao-Dan Liu, Xiao-Feng Pei, Huai-Li Zhou, Wang-Jian Zhang, Fan Zhang, Li Lin, Wayne R. Lawrence, Si-Yang Wang, Jun Ma, Guan-Qun Zhou and Ying Sun in Therapeutic Advances in Medical Oncology