Supplementary_figure_and_Tables - Transcriptome-Wide Association Study Identifies Susceptibility Loci and Genes for Age at Natural Menopause

Supplementary_figure_and_Tables for Transcriptome-Wide Association Study Identifies Susceptibility Loci and Genes for Age at Natural Menopause by Jiajun Shi, Lang Wu, Bingshan Li, Yingchang Lu, Xingyi Guo, Qiuyin Cai, Jirong Long, Wanqing Wen, Wei Zheng, and Xiao-Ou Shu in Reproductive Sciences