Supplementary_Tables - Association of Single-Nucleotide Polymorphisms in Monoubiquitinated FANCD2-DNA Damage Repair Pathway Genes With Breast Cancer in the Chinese Population

Supplementary_Tables for Association of Single-Nucleotide Polymorphisms in Monoubiquitinated FANCD2-DNA Damage Repair Pathway Genes With Breast Cancer in the Chinese Population by Fei-Yu Chen, Hao Wang, Hui Li, Xue-Li Hu, Xu Dai, Shou-Man Wang, Guo-Jiao Yan, Ping-Lan Jiang, Yuan-Ping Hu, Juan Huang, and Li-Li Tang in Technology in Cancer Research & Treatment