Supplementary_Table – Supplemental material for T-2 Toxin Induces Epiphyseal Plate Lesions via Decreased SECISBP2-Mediated Selenoprotein Expression in DA Rats, Exacerbated by Selenium Deficiency

Supplemental material, Supplementary_Table for T-2 Toxin Induces Epiphyseal Plate Lesions via Decreased SECISBP2-Mediated Selenoprotein Expression in DA Rats, Exacerbated by Selenium Deficiency by Jian Sun, Zixin Min, Wenxiang Zhao, Safdar Hussain, Yitong Zhao, Dongxian Guo, Fujun Zhang, Yuanxu Guo, Mengyao Sun, Huang Huang, Yan Han, Nannan Zhong, Peng Xu and Shemin Lu in CARTILAGE