Supplementary_Figure_1and2 – Supplemental material for Clinicopathological and molecular differences in colorectal cancer according to location

Supplemental material, Supplementary_Figure_1and2 for Clinicopathological and molecular differences in colorectal cancer according to location by Yu-Lun Hsu, Chun-Chi Lin, Jeng-Kai Jiang, Hung-Hsin Lin, Yuan-Tzu Lan, Huann-Sheng Wang, Shung-Haur Yang, Wei-Shone Chen, Tzu-Chen Lin, Jen-Kou Lin, Pei-Ching Lin and Shih-Ching Chang in The International Journal of Biological Markers