Supplementary Figure 1 -Supplemental material for Association of proton pump inhibitors with the risk of hepatic encephalopathy during hospitalization for liver cirrhosis

Supplemental material, Supplementary Figure 1 for Association of proton pump inhibitors with the risk of hepatic encephalopathy during hospitalization for liver cirrhosis by Jia Zhu, Xingshun Qi, Haonan Yu, Eric M Yoshida, Nahum Mendez-Sanchez, Xintong Zhang, Ran Wang, Han Deng, Jing Li, Dan Han and Xiaozhong Guo in United European Gastroenterology Journal