Supplementary Figure -Supplemental material for MiR-7 inhibited peripheral nerve injury repair by affecting neural stem cells migration and proliferation through cdc42

Supplemental material, Supplementary Figure for MiR-7 inhibited peripheral nerve injury repair by affecting neural stem cells migration and proliferation through cdc42 by Nan Zhou, Shuang Hao, Zongqiang Huang, Weiwei Wang, Penghui Yan, Wei Zhou, Qihang Zhu and Xiaokang Liu in Molecular Pain