Supplemental_table - Long-Term Outcomes of Acute Myocardial Infarction in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy

Supplemental_table for Long-Term Outcomes of Acute Myocardial Infarction in Patients With Hypertrophic Cardiomyopathy by Fang Liu, Yue Ma, Hailong Ge, Yingxin Zhao, Hua Shen, Dai Zhang, Yan Sun, Xiaoteng Ma, Yujing Cheng, and Yujie Zhou in Angiology