Supplemental material for The clinical characteristics and long-term prognosis of pulmonary arterial hypertension associated with hereditary hemorrhagic telangiectasia

Supplemental material for The clinical characteristics and long-term prognosis of pulmonary arterial hypertension associated with hereditary hemorrhagic telangiectasia by Wen Li, Chang-ming Xiong, Qing Gu, Xiao-tong Wang, Xiao-ling Cheng, Li Huang, Tao Yang, Qin Luo, Zhi-hui Zhao, Xin-hai Ni, Zhi-hong Liu and Jian-guo He: ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Function Laboratories in Pulmonary Circulation