Supplemental material for Prompt admission to intensive care is associated with improved survival in patients with severe sepsis and/or septic shock

Supplemental material for Prompt admission to intensive care is associated with improved survival in patients with severe sepsis and/or septic shock by Qiang Li, Jiajiong Wang, Guomin Liu, Meng Xu, Yanguo Qin, Qin Han, He Liu, Xiaonan Wang, Zonghan Wang, Kerong Yang, Chaohua Gao, Jin-cheng Wang and Zhongheng Zhang in Journal of International Medical Research