Supplemental material for Obstructive sleep apnea and risk of aortic dissection: A meta-analysis of observational studies

Supplemental material for Obstructive sleep apnea and risk of aortic dissection: A meta-analysis of observational studies by Xiushi Zhou, Fei Liu, Wei Zhang, Guili Wang, Daqiao Guo, Weiguo Fu and Lixin Wang in Vascular