Supplemental material for Microarray Assay Reveals Ciliary Abnormalities of the Allergic Nasal Mucosa

Supplemental Material for Microarray Assay Reveals Ciliary Abnormalities of the Allergic Nasal Mucosa by Yang Peng MD Wei-jie Guan MD, PhD Zhen-chao Zhu MD Kai Sen Tan PhD Zhuo Chen MD Hai-yu Hong MD, PhD Xiao-xue Zi PhD Anand Kumar Andiappan MD Li Shi MD, PhD Qin-tai Yang MD, PhD De-Yun Wang MD, PhD Qian-hui Qiu MD, PhD in American Journal of Rhinology & Allergy