Supplemental_Material.pdf (323.14 kB)
0/0

Supplemental material for Microarray Assay Reveals Ciliary Abnormalities of the Allergic Nasal Mucosa

Download (323.14 kB)
journal contribution
posted on 28.08.2019 by Yang Peng, Wei-jie Guan, Zhen-chao Zhu, Kai Sen Tan, Zhuo Chen, Hai-yu Hong, Xiao-xue Zi, Anand Kumar Andiappan, Li Shi, Qin-tai Yang, De-Yun Wang, Qian-hui Qiu

Supplemental Material for Microarray Assay Reveals Ciliary Abnormalities of the Allergic Nasal Mucosa by Yang Peng MD Wei-jie Guan MD, PhD Zhen-chao Zhu MD Kai Sen Tan PhD Zhuo Chen MD Hai-yu Hong MD, PhD Xiao-xue Zi PhD Anand Kumar Andiappan MD Li Shi MD, PhD Qin-tai Yang MD, PhD De-Yun Wang MD, PhD Qian-hui Qiu MD, PhD in American Journal of Rhinology & Allergy

Funding

National Medical Research Council

History

Exports

Logo branding

Exports