Supplemental material for Effects of Intranasal Cellulose Powder on Asthma Control in Children With Mild-to-Moderate Perennial Allergic Rhinitis: A Randomized, Placebo-Controlled Trial

Supplemental Material for Effects of Intranasal Cellulose Powder on Asthma Control in Children With Mild-to-Moderate Perennial Allergic Rhinitis: A Randomized, Placebo-Controlled Trial by Xi Chen, Wei-jie Guan, Shi-xue Sun, Pei-yan Zheng, Li-hong Sun, De-hui Chen, Dan-dan Wang, Chang Chen, Bao-qing Sun and Xiao-hua Douglas Zhang in American Journal of Rhinology & Allergy