Supplemental material for Downregulation of glucose-6-phosphate dehydrogenase contributes to diabetic neuropathic pain through upregulation of toll-like receptor 4 in rats

Supplemental Material for Downregulation of glucose-6-phosphate dehydrogenase contributes to diabetic neuropathic pain through upregulation of toll-like receptor 4 in rats by Qian Sun, Bing-Yu Zhang, Ping-An Zhang, Ji Hu, Hong-Hong Zhang and Guang-Yin Xu in Molecular Pain