Supplemental material for Alterations of microRNAs and their predicted targeting mRNAs expression in RAW264.7 macrophages infected with Omp25 mutant Brucella melitensis

Supplemental material for Alterations of microRNAs and their predicted targeting mRNAs expression in RAW264.7 macrophages infected with Omp25 mutant Brucella melitensis by Huapei Zhu, Hanwei Jiao, Xin Nie, Baobao Li, Kailian Xu, Feng Pang, Ruiyong Cao, Shu Zhu, Xiaojian Yang, Zhenxing Zhang, Dongmei Peng, Yaying Li, Guohua Li, Haifeng Huang, Chuangfu Chen, Li Du and Fengyang Wang in Innate Immunity

Categories

License

CC BY-NC 4.0