Supplemental_material - Sodium/Hydrogen Exchanger 1 Participates in Early Brain Injury after Subarachnoid Hemorrhage both in vivo and in vitro via Promoting Neuronal Apoptosis

Supplemental_material for Sodium/Hydrogen Exchanger 1 Participates in Early Brain Injury after Subarachnoid Hemorrhage both in vivo and in vitro via Promoting Neuronal Apoptosis by Huangcheng Song, Shuai Yuan, Zhuwei Zhang, Juyi Zhang, Peng Zhang, Jie Cao, Haiying Li, Xiang Li, Haitao Shen, Zhong Wang, and Gang Chen in Cell Transplantation