Supplemental_data – Supplemental material for Is dextran sulfate sodium a good inducer of acute experimental enteritis?

Supplemental material, Supplemental_data for Is dextran sulfate sodium a good inducer of acute experimental enteritis? by Wei Chen, Jing Zhang, Chen Li, Quan Pan, Jingtong Wu, Lina Fan, Chunyan Chen, Xiaoqing Huang, Fei Teng and Jinshui Zhu in International Journal of Immunopathology and Pharmacology