Supplemental_Table_S3 - Suppressed Immune-Related Profile Rescues Abortion-Prone Fetuses: A Novel Insight Into the CBA/J × DBA/2J Mouse Model

Supplemental_Table_S3 for Suppressed Immune-Related Profile Rescues Abortion-Prone Fetuses: A Novel Insight Into the CBA/J × DBA/2J Mouse Model by Xiaochun Yi, Jie Zhang, Huixiang Liu, Tianxia Yi, Yuhua Ou, Meilan Liu, Liqiong Zhu, Hui Chen, and Jianping Zhang in Reproductive Sciences