Supplemental_Table2-PSM – Supplemental material for De-escalating chemotherapy for stage II colon cancer?

Supplemental material, Supplemental_Table2-PSM for De-escalating chemotherapy for stage II colon cancer? by Jianfei Fu, Lunpo Wu, Chenyang Ge, Tiantian Xu, Dan Li, Wei Fu, Liangjing Wang and Jinlin Du in Therapeutic Advances in Gastroenterology