Supplemental Table1 -Supplemental material for Subcortical nuclei in Alzheimer’s disease: a volumetric and diffusion kurtosis imaging study

Supplemental material, Supplemental Table1 for Subcortical nuclei in Alzheimer’s disease: a volumetric and diffusion kurtosis imaging study by Ming-Liang Wang, Xiao-Er Wei, Jian-Liang Fu, Wei Li, Meng-Meng Yu, Peng-Yang Li and Wen-Bin Li in Acta Radiologica