Supplemental Material, support_information - In(NO3)3 catalyzed curing reaction of benzoxazine

Supplemental Material, support_information for In(NO3)3 catalyzed curing reaction of benzoxazine by Xin Zhang, Weihong Hu, Li Pei, Sipei Zhao, Congyun Zhang and Zhi Wang in High Performance Polymers