Supplemental Material, sup_1 - Iron Dyshomeostasis Induces Binding of APP to BACE1 for Amyloid Pathology, and Impairs APP/Fpn1 Complex in Microglia: Implication in Pathogenesis of Cerebral Microbleeds

Supplemental Material, sup_1 for Iron Dyshomeostasis Induces Binding of APP to BACE1 for Amyloid Pathology, and Impairs APP/Fpn1 Complex in Microglia: Implication in Pathogenesis of Cerebral Microbleeds by Li Gong, Xiangzhu Tian, Jing Zhou, Qiong Dong, Yan Tan, You Lu, Jiayan Wu, Yanxin Zhao, and Xueyuan Liu in Cell Transplantation