Supplemental Material, figure_S1 - Prenatal Diagnosis of BACs-on-Beads Assay in 3647 Cases of Amniotic Fluid Cells

Supplemental Material, figure_S1 for Prenatal Diagnosis of BACs-on-Beads Assay in 3647 Cases of Amniotic Fluid Cells by Chunyan Li, Biliang Chen, Jiao Zheng, Lu Cheng, Tingting Song, Fenfen Guo, Hui Xu, Feng Yan, Ying Xu, Yu Li, and Jianfang Zhang in Reproductive Sciences