Supplemental Material, TCRT-18-0071-Supplementary_material - Prognostic Role of Tenascin-C for Cancer Outcome: A Meta-Analysis

Supplemental Material, TCRT-18-0071-Supplementary_material for Prognostic Role of Tenascin-C for Cancer Outcome: A Meta-Analysis by Xinliang Ming, Shili Qiu, Xuefang Liu, Shuo Li, Yingchao Wang, Man Zhu, Nandi Li, Ping Luo, Chunzi Liang, and Jiancheng Tu in Technology in Cancer Research & Treatment