Supplemental_Material – Supplemental material for Transcriptome Sequencing Analysis Provides Insights Into the Response to Fusarium oxysporum in Lilium pumilum

Supplemental material, Supplemental_Material for Transcriptome Sequencing Analysis Provides Insights Into the Response to Fusarium oxysporum in Lilium pumilum by Xiangfeng He, Wanyue Li, Wenzhu Zhang, Xiaotong Jin, Awraris Getachew Shenkute, Tessema Aynalem, Shufa Xu and Wenhe Wang in Evolutionary Bioinformatics