Supplemental_Material – Supplemental material for The effects of five days of intensive preoperative inspiratory muscle training on postoperative complications and outcome in patients having cardiac surgery: a randomized controlled trial

Supplemental material, Supplemental_Material for The effects of five days of intensive preoperative inspiratory muscle training on postoperative complications and outcome in patients having cardiac surgery: a randomized controlled trial by Xiaoyu Chen, Lin Hou, Yuanyuan Zhang, Xiangjing Liu, Bohan Shao, Bo Yuan, Jing Li, Min Li, Hong Cheng, Lei Teng, Mingdi Guo, Zhengqing Wang, Tienan Chen, Jianjun Liu, Yaping Liu, Zhigang Liu, Xiaocheng Liu and Qi Guo in Clinical Rehabilitation