Supplemental Material, SI_figures - Comparison of Low-Molecular-Weight Heparins Prepared From Ovine Heparins With Enoxaparin

Supplemental Material, SI_figures for Comparison of Low-Molecular-Weight Heparins Prepared From Ovine Heparins With Enoxaparin by Jianle Chen, Yanlei Yu, Jawed Fareed, Debra Hoppensteadt, Walter Jeske, Ahmed Kouta, Caijuan Jin, Yongsheng Jin, Yiming Yao, Ke Xia, Fuming Zhang, Shiguo Chen, Xingqian Ye and Robert J. Linhardt in Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis