Supplemental Material3 - Supplemental material for X-ray induces mechanical and heat allodynia in mouse via TRPA1 and TRPV1 activation

Supplemental material, Supplemental Material3 for X-ray induces mechanical and heat allodynia in mouse via TRPA1 and TRPV1 activation by Su Cun-Jin, Xu Jian-Hao, Liu Xu, Zhao Feng-Lun, Pan Jie, Shi Ai-Ming, Hu Duan-Min, Yu Yun-Li, Liu Tong and Zhang Yu-Song in Molecular Pain