Supplemental Material1 - Supplemental material for Involvement of mGluR5 and TRPV1 in visceral nociception in a rat model of uterine cervical distension

Supplemental material, Supplemental Material1 for Involvement of mGluR5 and TRPV1 in visceral nociception in a rat model of uterine cervical distension by Wenxin Zhang, Dan Drzymalski, Lihong Sun, Qi Xu, Cuicui Jiao, Luyang Wang, Shufang Xie, Xiaowei Qian, Hui Wu, Fei Xiao, Feng Fu, Ying Feng and Xinzhong Chen in Molecular Pain