Supplemental Material1 - Supplemental material for GATA3-dependent epigenetic upregulation of CCL21 is involved in the development of neuropathic pain induced by bortezomib

Supplemental material, Supplemental Material1 for GATA3-dependent epigenetic upregulation of CCL21 is involved in the development of neuropathic pain induced by bortezomib by Yaochao Zheng, Yang Sun, Yanling Yang, Subo Zhang, Ting Xu, Wenjun Xin, Shaoling Wu and Xiangzhong Zhang in Molecular Pain