Supplemental Material1 - Supplemental material for Echocardiographic assessment of right ventricular function in experimental pulmonary hypertension

Supplemental material, Supplemental Material1 for Echocardiographic assessment of right ventricular function in experimental pulmonary hypertension by Zhongkai Zhu, Dureti Godana, Ailing Li, Bianca Rodriguez, Chenxin Gu, Haiyang Tang, Richard D. Minshall, Wei Huang and Jiwang Chen in Pulmonary Circulation