Supplemental Figures - Supplemental material for P2X4-receptor participates in EAAT3 regulation via BDNF-TrkB signaling in a model of trigeminal allodynia

Supplemental material, Supplemental Figures for P2X4-receptor participates in EAAT3 regulation via BDNF-TrkB signaling in a model of trigeminal allodynia by Chaoyang Liu, Yixin Zhang, Qing Liu, Li Jiang, Maolin Li, Sha Wang, Ting Long, Wei He, Xueying Kong, Guangcheng Qin, Lixue Chen, Yuhong Zhang and Jiying Zhou in Molecular Pain